ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ο υπολογισμός της Φέρουσας Ικανότητας, έννοιας με ευρεία εφαρμογή σε πολλούς τομείς όπως οι κατασκευές, η βιολογία και η πληροφορική, αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα ισόρροπης και αειφόρου αξιοποίησης των πόρων μιας περιοχής και συνδέεται άμεσα με την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτισμικής κληρονομιάς.

Η ΕΛΛΕΤ έχοντας ως στόχο την αειφόρο ανάπτυξη των ελληνικών νησιών, έχει πρώτη ξεκινήσει από το 2013 μια εκστρατεία ενημέρωσης για τη δυνατότητα προσδιορισμού της Φέρουσας Ικανότητας κάθε νησιού. Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντός τους, η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής τους, αλλά και η επωφελής οικονομική ευημερία των τοπικών κοινωνιών μέσα από βιώσιμες πρακτικές.

Ο υπολογισμός της Φέρουσας Ικανότητας αφορά παραμέτρους που σχετίζονται με δραστηριότητες, όπως η ανάπτυξη, ο τουρισμός, οι υποδομές, η φύση, ο πολιτισμός και τη σχέση τους με τους πόρους (τη γεωργική γη, τους υδατικούς πόρους, το τοπίο, τη γεωλογία, τη βλάστηση κ.α.).

Κύρια προτεραιότητα του εγχειρήματος αποτελεί η ουσιαστική αναβάθμιση και διαφύλαξη της Φέρουσας Ικανότητας των ελληνικών νησιών, υπολογίζοντας ποσοτικά τα «όρια αντοχής» τους. Στη βάση της ανάλυσης αυτής, καθίσταται επιτρεπτός ο καθορισμός μέτρων και πολιτικών για τη διαφύλαξη των ορίων που διασφαλίζουν την αειφόρο ανάπτυξη τους.

Έως σήμερα η ΕΛΛΕΤ έχει υλοποιήσει αντίστοιχες μελέτες σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές της Σίφνου, της Αμοργού και της Σαντορίνης.

 

Οι Δράσεις μας
Όλες οι δράσεις
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ