ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

To Ειδικό Συμβούλιο Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Φορολογικής Μεταρρύθμισης (ΣΕΝΦΟΜ) της ΕΛΛΕΤ εργάζεται συστηματικά για να διασφαλίσει μέσα από τις δράσεις και τις προτάσεις του, την επιτυχή και βιώσιμη μετάβαση σε μια οικονομία κλιματικής ουδετερότητας, με κεντρικό γνώμονα την διαφύλαξη της φύσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Για την ΕΛΛΕΤ ο πρωταρχικός στόχος της ανθρωπότητας οφείλει να είναι η μείωση του συλλογικού οικολογικού αποτυπώματος και τούτο μπορεί να επιτευχθεί εάν αντιμετωπιστούν τέσσερις κρίσιμες προκλήσεις της εποχής.

  • Η πρώτη κρίσιμη πρόκληση αφορά τη μείωση της ζήτησης κάθε είδους ενέργειας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης των παλαιότερων κτιρίων και το βιοκλιματικό σχεδιασμό νέων, τις αστικές αναπλάσεις με στόχο τη μείωση του φαινομένου της θερμικής νησίδας, την ενθάρρυνση της βιώσιμης κινητικότητας εντός και εκτός των πόλεων, την αλλαγή των διατροφικών προτύπων, καθώς και τη μετάβαση σε ένα πρότυπο κυκλικής οικονομίας.
  • Δεύτερη πρόκληση αποτελεί η επιτακτική πλέον ανάγκη για εκμηδενισμό της χρήσης ορυκτών καυσίμων και η αύξηση της ενεργειακής παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Η επίτευξη των ενεργειακών στόχων, όπως έχουν καθοριστεί στο ΕΣΕΚ, θα οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου και επομένως στη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος των ανθρώπινων κοινωνιών.
  • Τρίτη άμεση πρόκληση είναι η φροντίδα για την απειλούμενη βιοποικιλότητα και τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. Με δεδομένη τη συνεχώς επιδεινούμενη περιβαλλοντική κρίση, η ολοκλήρωση ενός πλαισίου αποτελεσματικής προστασίας των προστατευόμενων περιοχών αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την προστασία και τη διατήρηση σημαντικών και ευαίσθητων οικοτόπων και ειδών και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.
  • Τέταρτη πρόκληση αποτελεί η ανάγκη για σταδιακή, κατά το δυνατόν, αποκέντρωση της ευθύνης για την διαχείριση των προβλημάτων αυτών από συγκεντρωτικά κέντρα εξουσίας που καταναλώνουν ενέργεια παραγόμενη σε περιφέρειές τους. Η κάθε περιφέρεια, βάσει των αρχών της αειφορίας, οφείλει να έχει την ευθύνη της καθαρής ενεργειακής παραγωγής για την κάλυψη των τοπικών κυρίως αναγκών και του αποτελεσματικού μετριασμού της ενεργειακής κατανάλωσης.


Η κρισιμότητα της εποχής που διανύουμε ώθησε την ΕΛΛΕΤ και το ΣΕΝΦΟΜ να διαμορφώσει σταδιακά, μετά από ένα έτος συζήτησης και μελέτης, ένα κείμενο θέσεων για τα παραπάνω σημαντικά θέματα, θεωρώντας ότι θα αποτελέσει μια πολύτιμη πηγή πληροφόρησης.

Ειδικότερα, στο κείμενο αυτό αναπτύσσονται οι βασικές θέσεις, τίθεται η βάση για μία εποικοδομητική συζήτηση αναφορικά με όλες τις μορφές ΑΠΕ και τη σημασία της σωστής επιλογής ΑΠΕ ανά περιοχή και της κατάλληλης χωροθέτησης, τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα διαφύλαξης των προστατευόμενων περιοχών με την παράλληλη ανάπτυξη των ΑΠΕ και διατυπώνονται προτάσεις για την καλύτερη ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών, ιδίως επί των διαδικασιών χωροθέτησης.

Το σημείωμα θα επικαιροποιείται κατά καιρούς, ακολουθώντας τις τρέχουσες εξελίξεις.

 

Οι Δράσεις μας
Όλες οι δράσεις
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ