ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Προκήρυξη θέσης πλήρους απασχόλησης για Αρχιτέκτονα τοπίου

Νέα - 07.12.2023

07/12/2023
Αρ. Πρωτ.: 459/Ε.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ

Αρχιτέκτονα τοπίου

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Ο Φορέας:
Η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) είναι μια από τις πλέον δραστήριες ΜΚΟ με πολυσχιδές έργο 52 ετών στην προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτισμικής κληρονομιάς (www.ellet.gr).
Η ΕΛΛΕΤ είναι Εταίρος στο πρόγραμμα AdaptInGr-LIFE17 IPC/GR/000006: «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (Boosting the implementation of adaptation policy across Greece). Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: https://www.adaptivegreece.gr/el-gr/.

Το Έργο:
α) Το πλαίσιο του έργου:
Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα συμμετέχει στην υλοποίηση τριών μελετών περίπτωσης της υποδράσης C.4.1 του προγράμματος AdaptInGr-LIFE17 με τίτλο «Ανάπτυξη πιλοτικών αξιολογήσεων και κατευθυντήριων γραμμών για την προσαρμογή των τοπίων και των χρήσεων γης». Τα παραδοτέα στα οποία θα συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί είναι:
• C4.D1: Μία έκθεση για κάθε πιλοτική μελέτη περίπτωσης, που παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο τοπίο και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των μέτρων προσαρμογής που προτείνονται στα Περιφερειακά Σχέδια Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΚΠΑ).
• C4.D2: Μία έκθεση που παρέχει οδηγίες για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, του τοπίου στην Ελλάδα και συστάσεις για περιοχές με παρόμοιες τυπολογίες τοπίου.
• C4.D3: Μία έκθεση που παρέχει συστάσεις σχετικά με τις προδιαγραφές χωρικών σχεδίων (τοπική, αστική, περιφερειακή κλίμακα) για τη διευκόλυνση της προσαρμογής των χρήσεων γης και των παραγωγικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα για κάθε μελέτη περίπτωσης είναι:
• Αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή με την συγκεκριμένη τυπολογία τοπίου, και για ευρύτερες τυπολογίες τοπίου σε περιοχές που αντιμετωπίζουν παρόμοια ζητήματα λόγω της κλιματικής αλλαγής.
• Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων προσαρμογής που προτείνονται στο ΠεΣΠΚΑ στο οποίο εντάσσεται η περιοχή της μελέτης περίπτωσης σε ό, τι αφορά την προσαρμογή του τοπίου.
• Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που προτείνονται στα χωρικά σχέδια (τοπική, αστική, περιφερειακή κλίμακα) για την προσαρμογή των χρήσεων γης και των παραγωγικών δραστηριοτήτων στην κλιματική αλλαγή.
• Αξιολόγηση των συνολικών επιπτώσεων λόγω της κλιματικής αλλαγής στα τοπία της Ελλάδας.
• Επισήμανση της σημασίας του χωροταξικού σχεδιασμού και του σχεδιασμού των χρήσεων γης για την προσαρμογή όλων των ευάλωτων τομέων στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
• Αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή μελέτης με ολιστικές και ολοκληρωμένες μεθόδους.
• Προτάσεις στρατηγικών και μεθόδων για την προσαρμογή της τυπολογίας τοπίου της περιοχής μελέτης.
• Προτάσεις για τον επαναπροσδιορισμό των προδιαγραφών των χωρικών σχεδίων με στόχο την προσαρμογή των χρήσεων γης και των παραγωγικών δραστηριοτήτων.

β) Η μεθοδολογία:
Θα ακολουθηθούν δυο μέθοδοι. Η πρώτη είναι η μέθοδος των Περιοχών Χαρακτήρα Τοπίου. Η δεύτερη η μέθοδος των “Transects”, σύμφωνα με την οποία θα καταγραφεί το τοπίο κατά μήκος στενών τμημάτων σε μία γραμμική ανάλυση, η οποία θα γίνεται ανά 500 μέτρα, καλύπτοντας τις υψομετρικές από την πλησιέστερη κορυφή βουνού έως τη βάση της θάλασσας ή του ποταμού, με στόχο να συμπεριληφθούν όλα τα υπό-στοιχεία του τοπίου, τα οποία ποικίλλουν σε υψόμετρο. Για κάθε “Transect,” θα χρησιμοποιηθεί ο χάρτης με τις καλύψεις γης κατά CORINE, ο οποίος θα αποτελέσει την κύρια βάση δεδομένων, ενώ από την επιτόπια παρατήρηση και τις δορυφορικές φωτογραφίες θα καταγραφούν λεπτομερέστερα οι υπάρχοντες τυπολογίες του τοπίου. Επίσης, πρόκειται να χαρτογραφηθούν οι υπάρχουσες τυπολογίες του τοπίου/χρήσεων γης (για παράδειγμα ελαιώνες, εντατική γεωργία, οικισμοί, υγρότοποι, πευκοδάση, αλπικά λιβάδια).

γ) Το έργο του/της υποψηφίου:
Το έργο του/της υποψηφίου αφορά την υποδράση C.4.1. του έργου. Ενδεικτικά και περιληπτικά το έργο του/της υποψηφίου συνίσταται στα εξής:
1. Συλλογή και εξέταση των διαθέσιμων – σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο – στοιχείων για κάθε μελέτη περίπτωσης.
2. Εργασία γραφείου και πεδίου για την καταγραφή των υφιστάμενων τυπολογιών τοπίου στην περιοχή μελέτης.
3. Συλλογή και αξιολόγηση των απειλών – άμεσων και έμμεσων – από την Κλιματική Αλλαγή στα τοπία.
4. Συλλογή και αξιολόγηση των υφιστάμενων – σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο – μέτρων προσαρμογής τους στην Κλιματική Αλλαγή, με έμφαση σε αυτά των Περιφερειακών Χωροταξικών και Περιφερειακών προγραμμάτων προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή.
5. Πρόταση επιπλέων μέτρων, με στόχο την κατά το εφικτό βέλτιστη προσαρμογή των τοπίων – ιδιαίτερα των τοπίων προτεραιότητας – στην κλιματική αλλαγή. Σύνταξη αρχικών οδηγιών προς της Περιφέρειες για την υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων. Τα μέτρα αυτά μπορεί να είναι θεσμικού, τεχνικού, οικονομικού και άλλου χαρακτήρα.
6. Συνεργασία με την ομάδα της ΕΛΛΕΤ που μελετά την πολιτιστική κληρονομιά στην αντίστοιχη περιοχή.
7. Συντονισμός των και συνεργασία με τους ειδικούς επιστήμονες (δασολόγους γεωπόνους υδραυλικούς μηχανικούς κλπ) που θα παρέχουν σχετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.
8. Σύνταξη των σχετικών εκθέσεων και σχεδίων.
9. Αξιολόγηση της χρησιμοποιούμενης μεθοδολογίας και προτάσεις βελτίωσης.

Κατά την εκτέλεση του έργου ο/η υποψήφιος/α υποχρεούται επίσης:
10. Να συμπληρώνει κάθε μήνα φύλλο απασχόλησης (timesheet) όπου θα καταγράφονται οι εργασίες που εκτελέσθηκαν και ο αντίστοιχος χρόνος απασχόλησης του/της αναδόχου ανά ημέρα.
11. Να υποβάλει περιοδικές εκθέσεις προόδου στις οποίες θα περιγράφονται αναλυτικά οι δραστηριότητές του/της στο αντίστοιχο πεδίο εργασίας και η συμμετοχή του/της σε σχετικές δράσεις στο πλαίσιο του έργου.

Για την εκτέλεση του έργου του ο/η υποψήφιος/α θα συνεργάζεται και θα λαμβάνει κατευθύνσεις από το μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος της ΕΛΛΕΤ το οποίο και θα πιστοποιεί και την επάρκεια των ανωτέρω παραδοτέων. O ανάδοχος θα συνεργάζεται επίσης με τον Συντονιστή του αντικειμένου της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των Χρήσεων Γης για το Έργο, τις επιστημονικές γραμματείες του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς και του Συμβουλίου Φυσικού Περιβάλλοντος της ΕΛΛΕΤ στα ανωτέρω θέματα καθώς και με μια σειρά από ειδικούς διαφορετικών αλλά συναφών αντικειμένων (μεταξύ των οποίων δασολόγο, γεωπόνο), οι οποίοι θα απασχοληθούν από την ΕΛΛΕΤ σε αυτή την υποδράση.

Απαραίτητα Προσόντα:
Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει:
1. Εμπειρία στη σύνταξη μελετών εκτίμησης τοπίου
2. Εμπειρία εργασίας και ευκολία με περιβάλλον GIS και CAD μεγάλης κλίμακας
3. Δίπλωμα επιπέδου Proficiency στην Αγγλική γλώσσα και αποδεδειγμένη ευχέρεια στη χρήση της.

Επιθυμητά προσόντα:
1. Εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά ή άλλα προγράμματα συναφούς αντικειμένου με το παρόν.
2. Γνώσεις και άλλων ξένων γλωσσών πλην της Αγγλικής.
3. Γνώσεις προγραμμάτων Η/Υ

Απαραίτητες δεξιότητες:
Το ομαδικό πνεύμα, η συνεργασιμότητα, η συνέπεια, η ευελιξία και η δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων.

Χρονικό διάστημα απασχόλησης:
14 μήνες.

Αμοιβή και Μορφή Απασχόλησης:
Ο ανάδοχος θα απασχοληθεί ως μισθωτός μερικής απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Οι ώρες και μέρες απασχόλησης θα συμφωνηθούν με την ΕΛΛΕΤ. Η συνολική μικτή αμοιβή για το σύνολο της απασχόλησης θα είναι ανάλογη των προσόντων του υποψηφίου.

Τόπος Εκτέλεσης του Έργου:
Ο/η υποψήφιος/α θα εργαστεί στα γραφεία της ΕΛΛΕΤ στην Αθήνα. Επίσης για τις ανάγκες του έργου θα απαιτηθούν μετακινήσεις εντός της Ελλάδος οι οποίες θα αποζημιωθούν χωριστά και σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της ΕΛΛΕΤ.

Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής των Αιτήσεων:
19/12/2023. H υποβολή του βιογραφικού γίνεται στο email: isminik@ellinikietairia.gr. Η τελική αξιολόγηση και επιλογή θα γίνει μετά από συνέντευξη.

Πληροφορίες:
κος Μιλτιάδης Λάζογλου, Project Manager του προγράμματος για την ΕΛΛΕΤ.
Email: entopia@ellinikietairia.gr, Τηλ: 210-3316955 (Εσωτ. 114).

Σχετικά άρθρα
Περισσότερα
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ