ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Προκήρυξη 'Εργου για εκτέλεση Μελέτης Ειδικότητας Κυκλοφοριολόγου - Συγκοινωνιολόγου

Νέα - 07.9.2022

07/09/2022
Αρ. Πρωτ.: 370 / E.E.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΟΛΟΓΟΥ-ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ


Ο Φορέας:
Η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) είναι μια από τις πλέον δραστήριες ΜΚΟ στην Ελλάδα με πολυσχιδές έργο 50 ετών στην προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς (www.ellet.gr).
Η ΕΛΛΕΤ είναι εταίρος στο πρόγραμμα AdaptInGr-LIFE17 IPC/GR/000006: «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (Boosting the implementation of adaptation policy across Greece). Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: https://www.adaptivegreece.gr/el-gr/.

Το έργο του Φορέα:
Στο πλαίσιο του έργου αυτού η ΕΛΛΕΤ έχει αναλάβει την υλοποίηση της δράσης C.4, με τίτλο Ανάπτυξη πιλοτικών αξιολογήσεων και κατευθυντήριων γραμμών για την προσαρμογή της πολιτιστικής κληρονομιάς στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής καθώς και της υποδράσης C.4.2 με τίτλο «Ανάπτυξη πιλοτικών αξιολογήσεων και κατευθυντήριων γραμμών για την προσαρμογή της πολιτιστικής κληρονομιάς». Τα παραδοτέα του αναδόχου θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της παραπάνω υποδράσης. Μεταξύ των αντικειμένων της ΕΛΛΕΤ στην παραπάνω υποδράση περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Αξιολόγηση, μέσω μελετών περίπτωσης, των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα χρησιμεύσουν ως βάση για αναλύσεις σε αντίστοιχες μελέτες περίπτωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς οι οποίες αντιμετωπίζουν ανάλογα ζητήματα λόγω της κλιματικής αλλαγής.
  • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων προσαρμογής της πολιτιστικής κληρονομιάς όπως αυτά προτείνονται στα Περιφερειακά Σχέδια Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή.
  • Υποβολή προτάσεων για στρατηγικές και μεθόδους για την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής των περιοχών των μελετών περίπτωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Υποβολή προτάσεων για την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, του δικτύου με τις προστατευόμενες περιοχές για τη βιοποικιλότητα.
  • Διαμόρφωση μιας γενικής μεθοδολογίας προσαρμογής της πολιτιστικής κληρονομιάς στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η οποία δυνητικά θα προταθεί να ενσωματωθεί στα ΠεΣΠΚΑ.

Το έργο του/της υποψηφίου:
Το έργο του Αναδόχου αφορά την εκτέλεση μιας μελέτης περίπτωσης με πεδίο μελέτης τρεις οικισμούς του Ζαγορίου, συγκεκριμένα το Πάπιγκο, το Δίλοφο και το Τσεπέλοβο, καθώς και το ευρύτερο περιβάλλον τους. Ο Ανάδοχος θα προβεί στη συγκέντρωση στοιχείων σχετικών με το αντικείμενο του και θα προχωρήσει σε έρευνα πεδίου, αφού πρώτα ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης του έργου της Ελληνικής Εταιρείας.

Επίσης θα ενημερωθεί για τις προβλέψεις που έχουν δημιουργηθεί από την ομάδα του έργου, για τις επερχόμενες κλιματικές αλλαγές στην περιοχή των ανωτέρω οικισμών του Ζαγορίου.

Η μελέτη του Αναδόχου περιλαμβάνει τρία παραδοτέα:

Παραδοτέα:

  • 1ο: Επισκόπηση της λειτουργικότητας του υφιστάμενου οδικού δικτύου μεταξύ των επιλεγέντων οικισμών, καθώς και στο εσωτερικό των οικισμών αυτών, ιδιαίτερα ως προς τη δυνατότητα κίνησης οχημάτων τροφοδοσίας ή εκτάκτου ανάγκης από και προς το πλησιέστερο αστικό κέντρο.
  • 2ο: Επισκόπηση των διαθέσιμων χώρων στάθμευσης για κατοίκους και επισκέπτες και της καταλληλότητας της θέσης τους. Έλεγχος της επάρκειάς τους με βάση διαθέσιμα στοιχεία ζήτησης και προεκτίμηση και αξιολόγηση πιθανών κινδύνων από την επερχόμενη κλιματική αλλαγή για τους οικισμούς και την ευρύτερη περιοχή τους, λόγω χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου, φόρτου κυκλοφορίας ή δυσχερούς προσβασιμότητας.
  • 3ο: Προτάσεις βελτιώσεων των υφιστάμενων οδικών υποδομών και του δικτύου χώρων στάθμευσης, καθώς και προτάσεις συμπληρωματικών μέτρων και ρυθμίσεων ή/και μελετών με στόχο την βέλτιστη προσαρμογή και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του χώρου στους κινδύνους της επερχόμενης κλιματικής αλλαγής.

Για την εκτέλεση του έργου ο/η υποψήφιος θα συνεργάζεται και θα λαμβάνει κατευθύνσεις από το μέλος ΔΣ της ΕΛΛΕΤ το οποίο επιβλέπει τον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Έργου, και το οποίο, σε συνεργασία με την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος της ΕΛΛΕΤ, θα πιστοποιεί την επάρκεια παραδοτέων από τον/την υποψήφιο για το συγκεκριμένο έργο. O ο/η υποψήφιος θα συνεργάζεται επίσης και με το προσωπικό και τους εξωτερικούς συνεργάτες της ΕΛΛΕΤ οι οποίοι θα απασχολούνται με το έργο.

Απαραίτητα Προσόντα:
Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει:

  1. Δίπλωμα Πολ. Μηχανικού, η Τοπογράφου Μηχανικού, ή Πολεοδόμου ή άλλης ειδικότητας Μηχανικού, Πανεπιστημιακού επιπέδου και συναφούς αντικείμενου.
  2. Μεταπτυχιακές σπουδές με ειδικότητα/ κατεύθυνση Συγκοινωνιολόγου – Κυκλοφοριολόγου ή αποδεδειγμένη εμπειρία εκπόνησης μελετών Συγκοινωνιακής Τεχνικής/ Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού/ Μεταφορικών Δικτύων η οποία θα τεκμηριώνεται βάσει πίνακα έργων όπου θα παρουσιάζονται η χρονολογία, ο προϋπολογισμός του έργου και η σχετική αμοιβή.

Επιθυμητά προσόντα:
1. Επιθυμητή η εμπειρία σε συναφές αντικείμενο.
2. Γνώσεις σχεδιαστικών προγραμμάτων Η/Υ.
3. Γνώσεις και ξένων γλωσσών.

Σε περίπτωση κατά την οποία η εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβάλλεται από εταιρεία μελετών, τα βασικά στελέχη της εταιρείας θα πρέπει να διαθέτουν τα ανωτέρω απαιτούμενα προσόντα.

Απαραίτητες δεξιότητες:
Το ομαδικό πνεύμα, η συνεργασιμότητα, η συνέπεια, η ευελιξία και η δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων.

Χρονοδιάγραμμα του έργου και διαδικασία έγκρισης παραδοτέων:
Το έργο του Αναδόχου θα ολοκληρωθεί στο διάστημα από την υπογραφή του παρόντος έως και την 30η Νοεμβρίου 2022.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης του 1ου και του 2ου παραδοτέου είναι η 15η Νοεμβρίου 2022. Ημερομηνία παράδοσης του 3ου παραδοτέου είναι η 30η Νοεμβρίου 2022.
Μετά την παράδοση του παραδοτέου, ακολουθεί χρόνος ελέγχου και παρατηρήσεων (1 εβδομάδα) από την επιτροπή παρακολούθησης του έργου και στη συνέχεια δίνεται στον ανάδοχο επιπλέον χρόνος 1 εβδομάδας για την οριστικοποίησή του.

Αμοιβή:
Η συνολική αμοιβή ανέρχεται σε € 3.400, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ, καθώς και όλα τα έξοδα του αναδόχου και κατανέμεται ως ακολούθως:
• Παραδοτέο 1: € 1.200
• Παραδοτέο 2: € 1.200
• Παραδοτέο 3: € 1.000
Η αμοιβή για κάθε παραδοτέο θα καταβάλλεται μετά τον έλεγχο και έγκριση των παραδοτέων -όπως αυτά καθορίστηκαν σε προηγούμενη ενότητα – και μετά την έκδοση σχετικού Τιμολόγιου Παροχής Υπηρεσιών.

Μορφή Απασχόλησης και Τόπος Εκτέλεσης του Έργου:
Ο ανάδοχος θα συνάψει σύμβαση έργου με την ΕΛΛΕΤ και θα απασχοληθεί στο έργο ως εργολάβος της ΕΛΛΕΤ. Ο ανάδοχος υποχρεούται και να είναι διαθέσιμος για συνεργασία και συναντήσεις με το προσωπικό της ΕΛΛΕΤ όποτε του ζητηθεί. Για τις μετακινήσεις του αναδόχου, οι οποίες θα απαιτηθούν για τις ανάγκες του έργου, δεν θα καταβληθεί αποζημίωση και τα έξοδα συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω αμοιβή.

Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής των Αιτήσεων:
14 Σεπτεμβρίου 2022
H υποβολή του βιογραφικού και του πίνακα έργων γίνεται στο email: isminik@ellinikietairia.gr. Για την τελική επιλογή πιθανόν ο/η υποψήφιος να κληθεί σε συνέντευξη.

Πληροφορίες:
κος Μιλτιάδης Λάζογλου, Project Manager του προγράμματος για την ΕΛΛΕΤ. Email: entopia@ellinikietairia.gr, Τηλ: 2103316955 (Εσωτ. 114).

Σχετικά άρθρα
Περισσότερα
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ