ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού

Νέα - 13.2.2024

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΛΛΕΤ) προκηρύσσει τον Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 516.131,45 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), που αφορά στην επιλογή Αναδόχου με σκοπό την ψηφιοποίηση και ανάδειξη με νέες τεχνολογίες της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

Δείτε:

1. Περίληψη Διακήρυξης 1/2024 Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού που αφορά στο Υποέργο 1 με τίτλο «Kαινοτόμες δράσεις της ψηφιακής “Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ” με τη χρήση ΤΠΕ και αναδυόμενων τεχνολογιών» και με κωδικό MIS 5198093.

2. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 01/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ για το έργο με τίτλο: «Καινοτόμες δράσεις της ψηφιακής “Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού” με τη χρήση ΤΠΕ και αναδυόμενων τεχνολογιών».

3. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).

 

Σχετικά άρθρα
Περισσότερα
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ