ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ανοιχτός Διαγωνισμός

Νέα - 27.9.2023

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΛΛΕΤ) προκηρύσσει τον Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 516.131,45 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), που αφορά στην επιλογή Αναδόχου με σκοπό την ψηφιοποίηση και ανάδειξη με νέες τεχνολογίες της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

Δείτε:

 

Σχετικά άρθρα
Περισσότερα
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ