ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΔΤ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ: Μια ατυχής επιλογή

Δελτία Τύπου - 10.4.2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ:
Μια ατυχής επιλογή

10 Απριλίου 2023


Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) διατυπώνει την αντίρρησή της στην προωθούμενη ρύθμιση για τη διεύρυνσή των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ).

Βάσει της κείμενης νομοθεσίας, οι αρμοδιότητες της συγκεκριμένης υπηρεσίας για το θέμα περιορίζονται στην προέγκριση οικοδομικών αδειών, επιλογή που ήδη συνιστά πρόβλημα, δεδομένου ότι το στάδιο της προέγκρισης απαιτεί ουσιαστική γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας. Με τις προτεινόμενες διατάξεις η ΕΥΠΑΤΕ θα μετατραπεί σε μια αυτόνομη πολεοδομική υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού η οποία θα είναι αρμόδια να εκδίδει και να αναθεωρεί οικοδομικές άδειες ξενοδοχειακών επιχειρήσεων άνω των 300 κλινών καθώς επίσης και θα εισηγείται στις ΥΔΟΜ περί αυθαιρεσιών.

Η προωθούμενη δημιουργία αυτού του παράλληλου συστήματος αδειοδότησης είναι προβληματική καθώς μεταφέρει αδειοδοτικές αρμοδιότητες σε ένα Υπουργείο τομεακού αντικειμένου, μη συναφές με την περιβαλλοντική, χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία και πολιτική, μολονότι η εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας παραμένει αρμοδιότητα των υπηρεσιών δόμησης, οι οποίες τελικά θα κληθούν να ελέγξουν την ορθή εφαρμογή αδειών που δεν έχουν εκδώσει και δεν έχουν τον φάκελό τους. Ο κατακερματισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας θα επιφέρει ακριβώς τους αντίθετους από τους επιδιωκόμενους στόχους που δεν σχετίζονται μόνο με την επίσπευση των αδειοδοτικών διαδικασιών, αλλά και την σταθερότητα αυτών, εντείνοντας το πρόβλημα της ανασφάλειας δικαίου στον κρίσιμο για την ελληνική οικονομία τομέα του τουρισμού.

Κατά την ΕΛΛΕΤ το ζητούμενο είναι η αναβάθμιση των πολεοδομικών υπηρεσιών, (που δεν μπορεί να περιορίζονται μόνο στην έκδοση οικοδομικών αδειών), με ανάληψη ρόλου στην παρακολούθηση του χωρικού σχεδιασμού και την εφαρμογή του, κάτι που απαιτεί επαρκή στελέχωση και έγκαιρη εμπλοκή τους στην θέσπιση των σχεδίων. Η πολυδιάσπαση των διαδικασιών αδειοδότησης και η απόδοση αρμοδιοτήτων σε τομεακές υπηρεσίες, δεν ευνοεί στην αναγκαία σχέση σχεδιασμού και εφαρμογής του. Σημειωτέων δε ότι έντονη υποστελέχωση παρατηρείται και στις υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού, επομένως, πέραν των ανωτέρω ζητημάτων, τίθεται επίσης θέμα ποσοτικής και ποιοτικής επάρκειας των ατόμων, που θα κληθούν να ελέγχουν επενδύσεις και δη σύνθετες, που υπάγονται σε πολλούς κανόνες και προδιαγραφές, και να εκδίδουν οικοδομικές άδειες.

Η σημερινή συγκυρία της προετοιμασίας της παρακολούθησης του υπό εξέλιξη προγράμματος Κων. Δοξιάδης για την εκπόνηση Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, μέσω του οποίου αναμένεται να ρυθμιστούν με σαφήνεια και λεπτομέρεια οι όροι για την αειφόρο ανάπτυξη της Ελληνικής επικράτειας, είναι μια ευνοϊκή συγκυρία ώστε να επιδιωχθεί η ανωτέρω προτεινόμενη αναβάθμιση των πολεοδομικών υπηρεσιών σε Δήμους, Περιφέρειες και Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Η ΕΛΛΕΤ θεωρεί ότι εγχειρήματα αναδιάρθρωσης υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων οφείλουν να είναι αποτέλεσμα ευρύτατου διαλόγου, και ολοκληρωμένης στρατηγικής. Ως εκ τούτου είναι αδόκιμη η βιαστική εισαγωγή σχετικής πρόβλεψης σε σχέδιο νόμου μη συναφούς αντικειμένου, η οποία απλά θα αποδυναμώσει ακόμα περισσότερο την διοίκηση και τον πολεοδομικό σχεδιασμό.

Η ΕΛΛΕΤ δεσμεύεται ότι θα εργαστεί για την εξασφάλιση της ουσιαστικής συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών και των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών τουριστικής ανάπτυξης σε σύνδεση με τον χωρικό σχεδιασμό, βάσει των αρχών της αειφορίας και με κεντρική πεποίθηση ότι γνώμονας για την τουριστική ανάπτυξη κάθε τόπου πρέπει να είναι η φέρουσα ικανότητά του.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τα γραφεία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος & Πολιτισμού: κα Κ. Στεμπίλη – Τηλ: 210 – 32 25 245 & 210 – 32 26 693 / E-mail: sepi@ellinikietairia.gr www.ellet.gr

Σχετικά άρθρα
Περισσότερα
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ