ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Θεσμικό Πλαίσιο (ΣΘΕΠ)

Ellet-Θεσμικό Πλαίσιο (ΣΘΕΠ)

ΣΘΕΠ

Το Συμβούλιο Θεσμικού Πλαισίου συστήθηκε το 2002 με σκοπό να συμβάλλει στη βελτίωση της θεσμικής προστασίας του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος στη χώρα μας.
Scroll για περισσότερα

Στο ΣΘΕΠ εργαζόμαστε συστηματικά για την τήρηση και βελτίωση του θεσμικού πλαισίου χωροταξικού, πολεοδομικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού και την αύξηση της αποτελεσματικότητας και αξιοπιστίας τους.

 • Εξετάζουμε συστήματα διοίκησης και εργαλεία χωροταξικών, πολεοδομικών και περιβαλλοντικών πολιτικών και διαχείρισης περιβαλλοντικών κρίσεων και υποβάλλουμε σχετικές προτάσεις στην Πολιτεία και τα πολιτικά κόμματα, ενώ παράλληλα παρακολουθούμε και καταθέτουμε απόψεις στο νομοθετικό έργο του ΥΠΕΝ και στην Βουλή όταν προσκληθούμε.
 • Παρεμβαίνουμε με κάθε νόμιμο τρόπο όταν διαπιστώνεται περίπτωση καταστρατήγησης του Συντάγματος και των νόμων, με σύμβουλο και οδηγό την νομολογία του ΣτΕ (Συμβουλίου Επικρατείας).
 • Συνεργαζόμαστε στενά με τα άλλα συμβούλια της Ελληνικής Εταιρείας, (ιδίως το ΣΦΥΠ για την ρύθμιση και διαχείριση των περιοχών προστασίας, και το ΣΑΚ για την αρχιτεκτονική κληρονομιά) ή/και με άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις και επιστημονικούς φορείς της χώρας μας.
 • Οργανώνουμε εκδηλώσεις και επιστημονικές ημερίδες (μόνοι ή σε συνεργασία) ανοιχτές σε όλους τους συμπολίτες μας για ενημέρωση και επεξεργασία θέσεων σε επίκαιρα θέματα και εκδίδουμε τα πρακτικά τους.
 • Παρακολουθούμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές περιβάλλοντος, χωρικής / κοινωνικής συνοχής και περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και την ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού κεκτημένου στο ελληνικό δίκαιο.
 • Προετοιμάζουμε τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων σε Ευρωπαϊκά προγράμματα (LIFE, LIFE Intergrated Project, Interreg) και συμμετέχουμε στην υλοποίηση τους.
 • Υποστηρίζουμε την εκπόνηση μελετών με πιλοτικό χαρακτήρα (πχ φέρουσα ικανότητα περιοχών) που αποσκοπούν στην προώθηση των αρχών της ΕΛΛΕΤ και του ΣΘΕΠ, μετά από συνεργασία μελών μας με δημόσιους, αυτοδιοικητικούς ή/και ιδιωτικούς φορείς.

Θεσμοί και θέματα στα οποία η ΕΛΛΕΤ έχει παρέμβει μέχρι σήμερα ή έχει συμβάλει στην αποτελεσματική -για το περιβάλλον και τον χώρο- διευθέτησή τους ή μας έχουν απασχολήσει και έχουμε υποβάλει προτάσεις είναι:

 • Η Ίδρυση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής
 • Σύσταση ενός αυτόνομου Υπουργείου Περιβάλλοντος
 • Κύρωση της διεθνούς σύμβασης του Άαρχους για την περιβαλλοντική πληροφόρηση
 • Συζήτηση για την αναθεώρηση ή μη του άρθρου 24 του Συντάγματος
 • Μάχη για την μη εκτροπή του Αχελώου ποταμού
 • Παρεμβάσεις για τα εθνικά και ειδικά χωροταξικά σχέδια (π.χ. χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό), τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια (πχ χρήσεις γης, εργαλεία εφαρμογής όπως η μεταφορά ΣΔ) και τα ειδικά ΠΔ/τα χρήσεων γης (πχ Πλάκα)
 • Μέθοδοι εξοικονόμησης της ενέργειας, ενεργειακός σχεδιασμός και κλιματική αλλαγή, βιοκλιματική αρχιτεκτονική
 • Εκτέλεση- υιοθέτηση των δικαστικών αποφάσεων από τη Δημόσια Διοίκηση
 • Ελεύθεροι και κοινόχρηστοι χώροι και γενικά αστικό και περιαστικό πράσινο
 • Περιβαλλοντική φορολογική μεταρρύθμιση
 • Εκτός σχεδίου δόμηση και προστασία γεωργικής γης και τοπίου
 • παρεμβάσεις για έλεγχο αδειοδοτήσεων που ελέγχονται ως παράνομες, ιδίως σε περιπτώσεις μη αναστρέψιμων κατασκευών κυρίως γύρω από περιοχές πολιτιστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος
 • Δασικοί χάρτες και παράκτιος χώρος
 • Βιωσιμότητα επενδύσεων και προώθηση αειφόρου ανάπτυξης και κυκλικής οικονομίας
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ