ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Θέσεις της ΕΛΛΕΤ για την Εθνική Χωρική Στρατηγική για το Θαλάσσιο Χώρο

Ελλάδα - Θεσμικές παρεμβάσεις Χωροταξίας-Πολεοδομίας
Ellet-Θέσεις της ΕΛΛΕΤ για την Εθνική Χωρική Στρατηγική για το Θαλάσσιο Χώρο

Συμβούλιο Θεσμικού Πλαισίου – ΣΘΕΠ
30.6.2022

 

ΣΧΟΛΙΑ & ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ επί του σχεδίου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ

Η Ελληνική Εταιρεία συμμετείχε μέσω του εκπροσώπου της στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας στη διαβούλευση επί της ΕΘΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ, που έλαβε χώρα σε 2 Συνεδριάσεις (30/6/2022 και 15/7/2022).


Η ΕΧΣΘΧ αποτελεί κείμενο βασικών αρχών πολιτικής και κατευθύνσεων χωρικής οργάνωσης, περιλαμβάνει μεσο-μακροπρόθεσμους στόχους χωρικής ανάπτυξης ενσωματώνει, την εθνική θαλάσσια χωρική στρατηγική και οφείλει να προτείνει τις υποδιαιρέσεις του θαλάσσιου χώρου. Η ΕΧΣΘΧ αποτελεί την θεσμική βάση για το μακροχρόνιο χωρικό σχεδιασμό και τομεακές πολιτικές στον θαλάσσιο χώρο, καθώς και των επιμέρους επενδυτικών σχεδίων και προγραμμάτων, και για τον λόγο αυτό είναι αναγκαίο η συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, αλλά με ιδιαίτερη προσοχή ώστε οι τομεακές πολιτικές να συμπεριλαμβάνουν και συνθέτουν τους στόχους αειφόρου χωρικής ανάπτυξης στον θαλάσσιο και χερσαίο χώρο, χωρίς να υποτάσσονται άκριτα σε τομεακές προτεραιότητες.

Το στοίχημα για το κείμενο ΕΘΧΣ είναι να συγκεκριμενοποιεί τα εργαλεία, τους φορείς και τις παραμέτρους που θα δικαιολογούσαν τον τίτλο της ως κείμενο στρατηγικής και να εξασφαλίζει το κύρος και την εφαρμοσιμότητα των στρατηγικών κατευθύνσεων που θέτει. Σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν οι θέσεις προτάσεις της ΕΛΛΕΤ.

Σχετικές Δράσεις
Όλες οι δράσεις
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ