ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η ΕΛΛΕΤ για το Πρόγραμμα Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων Κων/νος Δοξιάδης

Ellet-Η ΕΛΛΕΤ για το Πρόγραμμα Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων Κων/νος Δοξιάδης

Συμβούλιο Θεσμικού Πλαισίου – ΣΘΕΠ
15.7.2023

Θέσεις για το Πρόγραμμα Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων Κων/νος Δοξιάδης

Το όλο πρόγραμμα αποτελεί μια φιλόδοξη προσπάθεια χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα και όλοι ελπίζουμε στην επιτυχία του.
Εκφράζουμε ωστόσο ανησυχία για το σχήμα υλοποίησης του προγράμματος, με τον νέο ρόλο που αποδίδεται στο ΤΕΕ, ως προς την ανάθεση και παρακολούθηση των μελετών, που ουσιαστικά αποτελεί μια μορφή μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΝ. Επισημαίνουμε όμως ότι το ΥΠΕΝ διατηρεί τον καίριο ρόλο του σαν «κύριος του έργου» και σαν φορέας θεσμοθέτησης των σχεδίων, ρόλος για τον οποίο απαιτείται ενίσχυση και προετοιμασία.
Το ΤΕΕ διαχρονικά λειτουργεί ως σύμβουλος της πολιτείας και κατ’ επέκταση του ΥΠΕΝ, αλλά δεν διαθέτει την εμπειρία που απαιτείται για την εκπόνηση ενός Προγράμματος που περιλαμβάνει μελέτες χωρικού σχεδιασμού (συνολικά 227 ΤΠΣ και ΕΠΣ) δηλαδή ενός αντικειμένου που έχει καθαρά θεσμικό ρόλο αφού καταλήγει σε ρυθμιστικό πλαίσιο και ξεφεύγει του αμιγώς τεχνικού αντικειμένου που συνήθως χειρίζεται το Τ.Ε.Ε. Επί πλέον το πρόγραμμα κινείται στα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια χρηματοδότησης που ορίζει το Ταμείο Ανάκαμψης, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2025, γεγονός που επιβάλλει την έγκαιρη επίλυση θεμάτων που έχουν ανακύψει ή διαφαίνεται ότι θα ανακύψουν.
Μέχρι σήμερα έχει καταγραφεί έλλειμμα πληροφόρησης και γενικότερα επικοινωνίας της υπηρεσιακής δομής του ΤΕΕ που ασχολείται με το πρόγραμμα, με τους Δήμους και άλλους φορείς που θα μπορούσαν να συμβάλουν με την γνώση και εμπειρία τους στην έγκαιρη και έγκυρη ολοκλήρωση του προγράμματος. Η πρόσφατη (1.6.2023) επιστολή1 του Γεν Γραμματέα Χωροταξίας του ΥΠΕΝ (προς τον ΣΕΠΟΧ) έδωσε αριθμητικά στοιχεία για τις αναθέσεις, αλλά παρά την διαβεβαίωση ότι δεν τίθενται ζητήματα καθυστερήσεων, παραμένει η ανησυχία μας, για την έγκαιρη και αποτελεσματική ολοκλήρωση ενός τόσο σημαντικού προγράμματος για τον χωρικό σχεδιασμό στην Χώρα.
Με το παρόν σημείωμα επιχειρούμε να αναδείξουμε ορισμένες κρίσιμες αδυναμίες του προγράμματος και να συμβάλλουμε στην υπέρβασή τους.

Σχετικές Δράσεις
Όλες οι δράσεις
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ