ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η ΕΛΛΕΤ για το πρόγραμμα εκπόνησης Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών

Ελλάδα - Θεσμικές παρεμβάσεις Χωροταξίας-Πολεοδομίας
Ellet-Η ΕΛΛΕΤ για το πρόγραμμα εκπόνησης Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών

Συμβούλιο Θεσμικού Πλαισίου – ΣΘΕΠ
20.2.2022


Το πρόγραμμα των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) είναι ένα φιλόδοξο και πολυαναμενόμενο πρόγραμμα που έχει όμως ήδη καθυστερήσει, με αποτέλεσμα να εκτίθεται η Χώρα ως προς τις υποχρεώσεις της έναντι της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής, που επιτάσσει να υπάρχουν θεσμοθετημένα Σχέδια Διαχείρισης στις προστατευόμενες περιοχές (κάτι που απαιτεί και ρύθμιση των χρήσεων γης). Η επιτυχία του προγράμματος απαιτεί να καλυφθούν επαρκώς τα βασικά ζητούμενα από την οδηγία περί οικοτόπων και την καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, δηλαδή ο καθορισμός συγκεκριμένων και μετρήσιμων στόχων διατήρησης για κάθε περιοχή Natura και βάσει αυτών η θέσπιση των αναγκαίων μέτρων διατήρησης για τους οικοτόπους και τα είδη για τα οποία έχει χαρακτηριστεί.


Η Ελληνική Εταιρεία στις 20.2.2022 συμμετείχε στη διαβούλευση των τριών πρώτων Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών που δημοσιοποιήθηκαν για την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τον Έβρο, στην οποία διατύπωσε γενικότερες θέσεις, επιφυλάξεις και προτάσεις για το πρόγραμμα αυτό που είναι πολύ σημαντικό για την θέσπιση στόχων και μέτρων διατήρησης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000.

Σχετικές Δράσεις
Όλες οι δράσεις
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ