ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η ΕΛΛΕΤ για τη διαβούλευση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τουριστικής επένδυσης στη θέση «Φαλάσαρνα» Χανίων

Χανιά - Θεσμικές παρεμβάσεις Χωροταξίας-Πολεοδομίας
Θέση "Φαλάσαρνα"
Περιοχή Επέμβασης
Προτεινόμενη Γενική Διάταξη (master plan)

Συμβούλιο Θεσμικού Πλαισίου – ΣΘΕΠ
5.9.2022

Θέσεις προς την δημόσια διαβούλευση ΣΜΠΕ Τουριστικής επένδυσης στη θέση «Φαλάσαρνα»


Το υπό διαβούλευση Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) για την ανέγερση ξενοδοχειακού συγκροτήματος και λοιπών συνοδών τουριστικών εγκαταστάσεων χωροθετείται πλήρως εντός της περιοχής Natura Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ), γεγονός που θέτει την απαίτηση η εθνική διαδικασία της επενδυτικής αδειοδότησης να συνάδει με την ευρύτερη νομοθεσία για τις περιοχές Natura.

Βάσει αυτού οφείλουν να υπογραμμιστούν τα εξής:
• Δεν έχει ακόμα δοθεί σε διαβούλευση η μελέτη ΕΠΜ, με μεγάλη καθυστέρηση έναντι του προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος και εν τω μεταξύ να προωθείται αποσπασματικά ένα ΕΠΣ.
• Το ΕΠΣ που βρίσκεται προς έγκριση προεξοφλεί χρήσεις γης αλλά και ορισμένα διαχειριστικά μέτρα.
• H Δέουσα Εκτίμηση του ΕΠΣ δεν στηρίζεται σε θεσμοθετημένους, συγκεκριμένους και επαρκείς στόχους διατήρησης για την περιοχή.


Λόγω της έντασης της προτεινόμενης ανάπτυξης εντός προστατευόμενης περιοχής, της ασυμβατότητας με τις κατευθύνσεις του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου και το γεγονός ότι επιχειρείται το ΕΠΣ να προκαταλάβει την ΕΠΜ και το προεδρικό διάταγμα προστασίας της Νatura, η ΕΛΛΕΤ προτείνει να μη γίνει δεκτή η συγκεκριμένη ΣΜΠΕ και να επανέλθει όταν ολοκληρωθεί το ΠΔ/γμα θεσμοθέτησης των χρήσεων γης της περιοχής.


Η ΕΛΛΕΤ έχει καταθέσει αναλυτικές θέσεις στο ΥΠΕΝ για το τρέχον πρόγραμμα των ΕΠΜ με αφορμή (α) την διαβούλευση των τριών πρώτων ΕΠΜ και (β) το υπό ψήφιση νομοσχέδιο «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και την προστασία του περιβάλλοντος», το οποίο περιελάμβανε τις διατάξεις για τις περιοχές Natura. (Θέσεις ΕΛΛΕΤ για το πρόγραμμα εκπόνησης Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών)

 

Σχετικές Δράσεις
Όλες οι δράσεις
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ