ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αγώνας για τα εγκαταλελειμμένα κτήρια

Αθήνα

Από το 2016 η ΕΛΛΕΤ εργάζεται σε συνεργασία με νομικούς και οικονομικούς συμβούλους και με τη συμβουλευτική υποστήριξη του κου Κ. Μενουδάκου, πρώην προέδρου του ΣτΕ, για τη σύνταξη ενός Σχεδίου Νόμου που θα αντιμετωπίζει το πρόβλημα των εγκαταλελειμμένων κτιρίων.

Για την αποφυγή της καταστροφής και της περαιτέρω υποβάθμισης της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς αλλά και για την κοινωνική και οικονομική αναζωογόνηση των ιστορικών περιοχών, η ΕΛΛΕΤ προτείνει τη σύνταξη ενός Σχεδίου Νόμου, με στόχο την αποκατάσταση των εγκαταλελειμμένων ιστορικών κτιρίων και την απόδοση σε αυτά συμβατής χρήσης προκειμένου να καταστούν λειτουργικά.

Το Σχέδιο Νόμου ορίζει διαδικασίες για την αναζωογόνηση και επαναλειτουργία των εγκαταλελειμμένων διατηρητέων κτιρίων και αυτών που βρίσκονται σε προστατευόμενες περιοχές και προδιαγράφει τις διαδικασίες ανάληψης της χρήσης τους από τον Δήμο, με στόχο την αποκατάσταση και επανάχρηση τους, χωρίς οι ιδιοκτήτες να χάσουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τους στο πλαίσιο πάντοτε των υποχρεώσεών τους να μην ενεργούν σε βάρος της ποιότητας του φυσικού, οικιστικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. .

Το Σχέδιο Νόμου προτείνει τους φορείς που θα αναλάβουν την εκπόνηση των ανωτέρω εργασιών και προβλέπει τις ενέργειες για τις περιπτώσεις κτιρίων αγνώστου ιδιοκτησίας. Ο φορέας της επέμβασης αναλαμβάνει την εκμετάλλευση του ακινήτου μέχρι την αποπληρωμή της δαπάνης αποκατάστασής του. Προτείνονται επίσης και οι πιθανές πηγές χρηματοδότησης από ιδιωτικούς, Κοινοτικούς ή Εθνικούς πόρους.

Η επιστημονική ομάδα της ΕΛΛΕΤ έθεσε τη διαθεσιμότητα της για συνεργασία με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, με στόχο να βοηθήσει στη θέσπιση ενός ρεαλιστικού και εφαρμόσιμου νομοθετικού πλαισίου και παράλληλα προτείνει να δοκιμαστούν πειραματικά οι διατάξεις που προβλέπει το Σχέδιο Νόμου στα εγκαταλελειμμένα ιστορικά κτίρια της Αθήνας.

Σχετικές Δράσεις
Όλες οι δράσεις
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ